Logo

3M - Vår satsning på ”Every Life”

Dela via:
3m

Den globala befolkningsökningen bestämmer hur vi handskas med hållbarhetsfrågorna inom vår verksamhet och vår värld. Med hjälp av teknik strävar vi efter att förbättra tillvaron för alla människor och tänka holistiskt på hur vi ska hantera globala miljöfrågor. 

Vi anser att vi kan övervinna dessa utmaningar med hjälp av innovation och samverkan och genom att uppmuntra människor att fullfölja sina intressen och utöva sin kreativitet. Företagens roll är avgörande, men styrkan ligger i god samverkan. Denna koppling och goda samverkan har 3M redan införlivat i våra verksamheter. Sedan 1902 har denna metodik gjort det möjligt att lösa tuffa problem åt våra kunder och nu ger det oss förutsättningar att hantera några av mänsklighetens svåraste problem.

Att övervinna globala utmaningar

I takt med att befolkningen växer, måste utmaningar som energitillgång och säkerhet, begränsade råvaruresurser, hälsa och säkerhet, utbildning och utveckling hanteras för att säkerställa att människor över hela världen kan leva hälsosamma och meningsfulla liv. Därför fokuserar vi på vår hållbarhetsstrategi som ska övervinna globala problem som hämmar utvecklingen av förbättrad livskvalitet.

Råvaror

minimum design of 2 pinetrees

Världens befolkning lever allt längre. Med den ökade pressen på våra begränsade naturresurser, måste börja använda förnybara produkter och även behandla avfall som resurs. Genom att ta hänsyn till dessa miljöfrågor hjälper företag inte bara planeten, utan får även konkurrensfördelar på marknaden. 3M har arbetat med råvarufrågor i årtionden och utvecklat hållbara produktionsmetoder – och vi hjälper även våra kunder nå samma mål. Från livsmedelssäkerhetsprodukter som minskar avfallsmängderna och samtidigt bekämpar livsmedelsburna sjukdomar, till användning av lokala, förnybara eller återvunna material för rengöringsprodukter, strävar vi oavbrutet efter att minska användningen av jordens begränsade resurser.

Vatten

minimalist design of a raindrop

Vatten är den enskilt viktigaste naturresursen för livet och livskraftiga ekosystem. Därför måste vi förvalta och utnyttja denna resurs på ett ansvarsfullt sätt. Vi är medvetna om att minskad vattenförbrukning inom vår verksamhet och förbättring av vattenkvaliteten är viktiga aspekter av vårt miljöansvar. Det måste finnas säker tillgång till vatten för att uppfylla nuvarande och framtida kunders och samhällens behov, och vattenkvaliteten måste samtidigt uppfylla lokala bestämmelser. 3M strävar aktivt efter att hantera och minska bolagets vattenförbrukning och förser samtidigt våra kunder med innovativa lösningar, bland annat avancerade vattenfiltreringssystem och beläggningsprocesser för underjordiska vattenledningar. 

Energi & klimat

minimalist design of a plant with a plug

Tillgång till tillförlitlig energi har direkt påverkan på alla företag och samhällen. Krav på effektiv energigenerering och minskade utsläpp kräver en systematisk förändring och vi finns här för att hjälpa driva utvecklingen framåt. 3M har en historia av proaktivt ledarskap att hantera både utmaningar och möjligheter knutna till behovet av energibesparing, generering av förnybar energi och reducering av CO2-utsläpp. Vår filosofi är att tidiga insatser är avgörande för att bli ledande och våra miljöprogram och deras resultat är bevis på vår framgång. Vårt 40 år gamla miljöprogram Pollution Prevention Pays har förhindrat utsläpp av över 2 miljoner ton luft- och vattenburna föroreningar och avfall – och våra produkter hjälper våra kunder att uppnå samma mål. Från elektronisk utrustning till datacenter, lågviktslösningar för fordon till byggeffektivisering, solskyddsfilmer och effektivisering av elnät, strävar vi efter att förändra sättet som världen genererar och använder energi.

Hälsa, säkerhet, utbildning och utveckling

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

Vi bygger vidare på vårt långvariga ledarskap inom miljöansvar och har nu börjat satsa på hållbar samhällsutveckling. Globala frågor som hälsa och säkerhet dominerar och regeringar, företag och konsumenter driver den globala efterfrågan på arbetsmiljösäkerhet och lösningar inom vård- och livsmedelssäkerhet. Matförgiftning och vattenburna sjukdomar orsakar tre miljoner dödsfall över hela världen varje år, samtidigt som omkring en av 20 intagna patienter i låg- och medelinkomstländer drabbas av infektioner under tiden de får läkarvård. Från andningsskydd och filtrering till livsmedelssäkerhetssystem och medicintekniska produkter tillämpar vi vetenskapen på ett konsekvent sätt för att förbättra livskvaliteten. 

Målsättningar som sträcker sig långt utanför vår egen verksamhet

Redan 1990 började vi sätta miljömål som har bidragit till att dramatiskt minska vår egen miljöpåverkan och gjort oss ledande inom miljöansvar. Våra hållbarhetsmål för 2025 sträcker sig långt bortom våra egna affärsverksamheter och fokuserar mer på att stödja våra kunders och samhällets hållbarhetsmål. Målen omfattar allt från investeringar i hållbara material och energieffektivitet, till samhällsomspännande satsningar på vattenhushållning och reducering av växthusgaser genom användning av våra produkter. Vi har också målsättningen att bygga upp en arbetsstyrka baserad på mångfald och hålla utbildningar om arbetsplatssäkerhet i vård- och industrimiljöer.

Vår satsning på ”Every Life”

Allt detta är del av vår strävan efter att värna om planeten samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet. Fortsättningsvis kommer vårt fokus att ligga på att både tillämpa 3M:s teknik för att förbättra livskvaliteten och samarbete – med våra kunder, partners och samhällen. 

Inge G. Thulin

Styrelseordförande, verkställande direktör, 3M

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit